Site icon The Casemanagement Company

Privacy protocol

The Case Management Company hecht groot belang aan het waarborgen van de privacy van diegenen van wie ze persoonsgegevens verwerkt. Dit zijn de werknemers van organisaties waarvoor The Case Management Company preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie verzorgt. Wij werken conform de eisen van de regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, wat uw rechten zijn als betrokkene en hoe u deze kunt uitoefenen.

Doelen van verwerkingen

The Case Management Company verwerkt in haar dienstverlening persoonsgegevens van medewerkers. Dit is nodig voor de volgende doeleinden:

 • Registratie ten behoeve van de arbeidsomstandighedenzorg/preventie en verzuimbegeleiding, voortvloeiend uit respectievelijk de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de Wet verbetering poortwachter.
 • Voor bedrijfsvoering van The Case Management Company ; bellen, schrijven, e-mailen en facturering
  De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de dienstverleningsovereenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. In enkele gevallen is de grondslag uitdrukkelijk verleende toestemming.

Persoonsgegevens

The Case Management Company verwerkt persoonsgegevens omdat uw werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Contactgegevens opdrachtgever
 • Werknemer persoonsgegevens
 • Werknemer adresgegevens
 • Werknemer contactgegevens
 • Werknemer contractgegevens

The Case Management Company verwerkt persoonsgegevens omdat uw werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Werknemer salarisgegevens
 • BSN werknemer
 • Werknemer keuringsgegevens
 • Werknemer verzuimgegevens
 • Werknemer medische gegevens
 • Werknemer gegevens persoonlijkheid
 • Werknemer gegevens persoonlijke situatie
 • Bankrekeningnummer opdrachtgever

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen The Case Management Company hebben de bedrijfsarts en de praktijkondersteuners bedrijfsarts (POB) toegang tot de persoonsgegevens. POB’s zijn specialisten in casemanagement en re-integratie, die onder de volledige verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts taken uitvoeren bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Buiten The Case Management Company worden, indien noodzakelijk, persoonsgegevens verstrekt aan:
 1.  personen of bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening aan en de begeleiding of behandeling van de betrokkene. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van betrokkene.
 2. het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);

In alle andere gevallen worden gegevens slechts gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. The Case Management Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Omdat wij medische gegevens verwerken hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze ziet er op toe dat de privacywetgeving juist wordt toegepast en uw gegevens goed beschermd worden. The Case Management Company beveiligt de toevertrouwde persoonsgegevens en bewaart deze binnen de grenzen van de EU.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Met inachtneming van wettelijke voorschriften stelt The Case Management Company vast hoe lang en op welke wijze de persoonsgegevens bewaard blijven.
De bedrijfsarts bewaart medische dossiers maximaal vijftien jaar, tenzij er sprake is van een beroepsziekte. Voor niet-medische dossiers geldt een bewaartermijn van maximaal twee jaar.
De bewaartermijn bedraagt veertig jaar indien betrokkene is blootgesteld aan carcinogene stoffen of biologische agentia en indien betrokkene heeft gewerkt met ioniserende straling dienen de gegevens bewaard te worden totdat de persoon op wie de gegevens betrekking hebben de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt, maar tot tenminste dertig jaar na de blootstelling.
Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden uit het bestand verwijderd en vernietigd.
Ook vernietiging na afloop van de bewaartermijn blijft achterwege indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene of indien een wettelijke plicht tot bewaring hieraan in de weg staat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, te (laten) verwijderen en om onder omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken over uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info@thecasemanagementcompany.nl.

Mocht u niet tevreden zijn met ons antwoord of een klacht hebben over uw privacy(rechten) bij The Case Management Company, dan kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Exit mobile version